กรมควบคุมโรค

ที่ตั้งหน่วยงาน

หน่วยงาน
ที่ตั้ง
กรมควบคุมโรค 88/21 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 7 ชั้น 2
กลุ่มตรวจสอบภายใน อาคาร 2 ชั้น 3
สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 2 ชั้น 1
กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 3, 5 ชั้น 4
กองคลัง อาคาร 3, 5 ชั้น 2
กองแผนงาน อาคาร 4 ชั้น 3
ศูนย์สารสนเทศ อาคาร 2 ชั้น 3
สถาบันบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 (โรงพยาบาลบำราศนราดูร)
สถาบันราชประชาสมาสัย ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 (ที่ตั้งของกองโรคเรื้อนเดิม)
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 24/56 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 447 ถนนลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 306 ถนนพิษณุโลก – วัดโบสถ์ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 516/66 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ตก จังหวัดนครสวรรค์ 66000
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 76 หมู่ 5 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 123/202 ถนนเพชรเกษม ซอย 1 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 7000
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ถนนวชิรปราการ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 181/37 ซอยราชประชา ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 181/37 ซอยราชประชา ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ถนนราชบุรี-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 267 ถนนพรหมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
สำนักระบาดวิทยา อาคาร 6 ชั้น 6 (สำนักงานชั่วคราว) ตึกสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม อาคาร 5 ชั้น 6 (สำนักงานชั่วคราว) ตึกกรมอนามัย
สำนักโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 3 ชั้น 5 และอาคาร 5 ชั้น 5, 6
สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง: กลุ่มโรคไข้เลือดออก อาคาร 2 ชั้น 4, 5 และอาคาร 4 ชั้น 4, 5
สำนักโรคไม่ติดต่อ ตึกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีบำราศนราดูร ชั้น 1, 2, 3 (โรงพยาบาลบำราศนราดูร)
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อาคาร 3, 5, ชั้น 3
สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ อาคาร 2, ชั้น 2
สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ อาคาร 7, ชั้น 2
สำนักวิจัยจัดการความรู้และมาตรฐานการควบคุมโรค อาคาร 2, ชั้น 3
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
อาคาร 8 ชั้น 4
สำนักวัณโรค
116 ซอย สุดประเสริฐ แขวง บางโคล่ เขต บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
กลุ่มคุ้มคองจริยธรรม
อาคาร 5 ชั้น 4
ศูนย์กฎหมาย
อาคาร 8 ชั้น 4
สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ
อาคาร 8 ชั้น 1
สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อาคาร 1 ชั้น 3, 4
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อาคาร 3 ชั้น 1
สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
อาคาร 10 ชั้น 6 ตึกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี (โรงพยาบาลบำราศนราดูร)
สำนักบริหารโครงการกองทุนโรค
อาคาร 1 ชั้น 3
สำนักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
อาคาร 4 ชั้น 5 (โรงพยาบาลบำราศนราดูร)
สถาบันเวชศาสตร์ศึกษาและท่องเที่ยว
อาคาร 1 ชั้น 2 (โรงพยาบาลบำราศนราดูร)