กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ,88/21 ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5903000

อธิบดี และ รองอธิบดี
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
เลขานุการกรม
ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/สถาบัน
หัวหน้ากลุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค

 

ผู้บริหาร