โครงสร้างกรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค สคร.1 เชียงใหม่สคร.1 เชียงใหม่สคร.1 เชียงใหม่สคร.1 เชียงใหม่สคร.1 เชียงใหม่สคร.1 เชียงใหม่สคร.1 เชียงใหม่สคร.1 เชียงใหม่สคร.1 เชียงใหม่สคร.1 เชียงใหม่สคร.1 เชียงใหม่สคร.1 เชียงใหม่สคร.1 เชียงใหม่สำนักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติสำนักบริหารโครงการกองทุนโรคสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมสำนักระบาดวิทยาสำนักวัณโรคสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลงสำนักโรคไม่ติดต่อสำนักโรคติดต่อทั่วไปสถาบันราชประชาสมาสัยสถาบันบำราศนราดูรศูนย์สารสนเทศสำนักจัดการความรู้กองคลังสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพฤติกรรมสุขภาพสำนักงานเลขานุการกรมศูนย์กฎหมายกลุ่มคุ้มครองจริยธรรมกองคลังกองการเจ้าหน้าที่กองแผนงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน