กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0412.1.4/364
16 มีนาคม 2565
-
2565
16 มีนาคม 2565
-
6000
-
2
2565
งานพัสดุ กองโรคไม่ติดต่อ
เงินงบประมาณ
ซื้อ
56/2565
16 มีนาคม 2565

บริษัท ทรัพย์อรุณพง จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เป็นจำนวนเงิน 5,970.60 บาท 

-