กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Responsive image
พันธกิจ

"การสร้างนักยุทธศาสร์ภายในกรมและเครือข่าย และพัฒนาระบบเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์"