ค้นหาขมูลกระทรวงสาธารณสุข // ค้นหาเฉพาะกรมควบคุมโรค // ค้นหาจากเว็บทั่วโลก

   โรคและภัยหลังน้ำลด พร้อมวิธีการกำจัดเชื้อรา Update
ที่มา :  สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
   เชื้อราที่มากับน้ำท่วม
ที่มา :  กรมการแพทย์ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
   กลับเข้าบ้านอย่างไร..ให้ปลอดภัย หลังน้ำลด
ที่มา :  ทีมวิชาการตอบโต้โรคและภัยสุขภาพจากภาวะน้ำท่วม
   คู่มือฟื้นฟูหลังน้ำท่วมฯ เรื่อง การฟื้นฟูระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังน้ำลด (ตอนที่ 3 การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน อาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม)
ที่มา :  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
   คู่มือฟื้นฟูหลังน้ำท่วมฯ เรื่อง การฟื้นฟูระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังน้ำลด (ตอนที่ 2 การตรวจสอบแก้ไขสวิตซ์ และปลั๊กไฟจมน้ำ)
ที่มา :  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค

ดูทั้งหมด...


ดูทั้งหมด...


   Thailand Flood Crisis and Disease Control Situation Report 9Dec2011
ที่มา :  STAG
   Thailand Flood Crisis and Disease Control Situation Report 2Dec2011
ที่มา :  STAG

ดูทั้งหมด...


   รู้สู้ flood ep.9 : ตั้งหลัก หลังน้ำลด
ที่มา :  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
   แผ่นพับ กลับบ้านปลอดภัย ห่างไกลโรค
ที่มา :  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค

ดูทั้งหมด...


   กรมควบคุมโรค พร้อมสนับสนุนมุ้งชุบสารเคมีฆ่ายุงแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในศูนย์พักพิงและชุมชุนที่มีการร้องขอเป็นหมู่คณะ หลังได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกและองค์การยูนิเซฟ รวมเกือบ 1 แสนหลัง
ที่มา :  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
   กรมควบคุมโรค แนะนำประชาชนที่ดื่มน้ำบาดาล ควรต้มน้ำ 5-10 นาทีก่อนดื่มเสมอ หากไม่สามารถต้มก่อนได้ ให้เติมคลอรีนหรือไอโอดีนทุกครั้ง
ที่มา :  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค

ดูทั้งหมด...


   VDO CLIP การทำซองใส่ยาตกน้ำไม่ไหลตกไฟก็ไหม้
ที่มา :  สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
   VDO CLIP การทำหน้ากากอนามัยใส่เวลาเป็นหวัด
ที่มา :  สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

ดูทั้งหมด...


   รายงานการออกเยี่ยมศูนย์พักพิงฯ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 ณ ชุมชนรัตนโกสินทร์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ที่มา :  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
   รายงานการออกเยี่ยมศูนย์พักพิงฯ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 ณ ชุมชนรัตนโกสินทร์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ที่มา :  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค

ดูทั้งหมด...


ดูทั้งหมด...


   ข้อมูลสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังพิเศษในสภาวะอุทกภัย
ที่มา :  สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
   เว็บไซต์ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาภาวะฉุกเฉินน้ำท่วม
ที่มา :  ทีมวิชาการตอบโต้โรคและภัยสุขภาพจากภาวะน้ำท่วม

ดูทั้งหมด...


   ภาพผลการเยี่ยม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ นครสวรรค์ ในสถานการณ์อุทกภัย วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ที่มา :  กองแผนงาน
   การทำน้ำกินด้วยตนเองเมื่อขาดแคลน
ที่มา :  ทีมวิชาการตอบโต้โรคและภัยสุขภาพจากน้ำท่วม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ดูทั้งหมด...