คู่มือประชาชน สำหรับป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม
ที่มา :  สำนักโรคติดต่อทั่วไป
   โรคติดต่อที่พบบ่อยในช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลด (โรคน้ำกัดเท้า, โรคตาแดง)
ที่มา :  ทีมวิชาการตอบโต้โรคและภัยสุขภาพจากภาวะน้ำท่วม
   การป้องกันและการปฏิบัติตัวเมื่อถูก งูกัด ปลิงและแมลงมีพิษกัดต่อยในภาวะน้ำท่วม
ที่มา :  ทีมวิชาการตอบโต้โรคและภัยสุขภาพจากภาวะน้ำท่วม
   คำแนะนำด้านสุขาภิบาลเรื่องขยะมูลฝอยในภาวะน้ำท่วม
ที่มา :  ทีมวิชาการตอบโต้โรคและภัยสุขภาพจากภาวะน้ำท่วม
   ความปลอดภัยด้านอาหาร ในศูนย์พักพิง/ศูนย์อพยพ (Update)
ที่มา :  ทีมวิชาการตอบโต้โรคและภัยสุขภาพจากภาวะน้ำท่วม
   ข้อปฏิบัติสำหรับผู้อาศัยในศูนย์พักพิง
ที่มา :  ทีมวิชาการตอบโต้โรคและภัยสุขภาพจากภาวะน้ำท่วม
   บัญญัติ 10 ประการ ป้องกันโรคและภัยที่มากับน้ำ
ที่มา :  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
   คำแนะนำในการดูแลตนเองสำหรับประชาชนด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ที่มา :  ทีมวิชาการตอบโต้โรคและภัยสุขภาพจากภาวะน้ำท่วม
   ป้องกันโรคอย่างไรในศูนย์พักพิง
ที่มา :  ทีมวิชาการตอบโต้โรคและภัยสุขภาพจากน้ำท่วม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
   มันมากับน้ำลด ตอนที่ 1 โรคฉี่หนู
ที่มา :  ทีมวิชาการตอบโต้โรคและภัยสุขภาพจากน้ำท่วม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
   การบริโภคอาหารกึ่งสำเร็จรูปอย่างปลอดภัย ในช่วงน้ำท่วม
ที่มา :  ทีมวิชาการตอบโต้โรคและภัยสุขภาพจากภาวะน้ำท่วม
   อยู่กับน้ำเสียอย่างไร...ไม่เกิดโรค
ที่มา :  ทีมวิชาการตอบโต้โรคและภัยสุขภาพจากภาวะน้ำท่วม
   การทำ "น้ำกิน" ด้วยตนเองเมื่อขาดแคลน
ที่มา :  ทีมวิชาการตอบโต้โรคและภัยสุขภาพจากน้ำท่วม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
   "ภัยสุขภาพ : ประชาชนจะป้องกันตนเองและครอบครัวอย่างไร ในสภาวะหลังน้ำท่วม"
ที่มา :  สำนักโรคติดต่อทั่วไป
   ข้อแนะนำการกำจัดเชื้อราหลังน้ำลด
ที่มา :  ทีมวิชาการตอบโต้โรคและภัยสุขภาพจากภาวะน้ำท่วม
   คู่มือจัดการบ้านหลังน้ำลด
ที่มา :  สมาคมสถาปนิกสยามฯ สมาคมนักออกแบบเลขศิลป์ไทย และวิศวกรรมสถานฯ
   กลับเข้าบ้านอย่างไร..ให้ปลอดภัย หลังน้ำลด
ที่มา :  ทีมวิชาการตอบโต้โรคและภัยสุขภาพจากภาวะน้ำท่วม
   เชื้อราที่มากับน้ำท่วม
ที่มา :  กรมการแพทย์ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
   โรคและภัยหลังน้ำลด พร้อมวิธีการกำจัดเชื้อรา Update
ที่มา :  สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
   คู่มือฟื้นฟูหลังน้ำท่วมฯ เรื่อง การฟื้นฟูระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังน้ำลด (ตอนที่ 1 การตรวจสอบระบบไฟฟ้าก่อนจ่ายไฟกลับเข้าสู่ปกติ)
ที่มา :  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
   คู่มือฟื้นฟูหลังน้ำท่วมฯ เรื่อง การฟื้นฟูระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังน้ำลด (ตอนที่ 2 การตรวจสอบแก้ไขสวิตซ์ และปลั๊กไฟจมน้ำ)
ที่มา :  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
   คู่มือฟื้นฟูหลังน้ำท่วมฯ เรื่อง การฟื้นฟูระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังน้ำลด (ตอนที่ 3 การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน อาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม)
ที่มา :  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
   อันตรายจากไฟฟ้าหลังน้ำลด
ที่มา :  การไฟฟ้านครหลวง
   Following floods, people need to care for themselves and their property (ข่าวเชื้อราภาษาอังกฤษ)
ที่มา :  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
   รู้เตรียม รู้ระวัง รู้สะอาด กลับบ้าน อย่างปลอดภัย แคล้วคลาดจากยุงร้าย
ที่มา :  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
   รู้เตรียม รู้ระวัง รู้สะอาด กลับบ้านอย่างปลอดภัย series แคล้วคลาดไฟฟ้าซ๊อต
ที่มา :  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
   รู้เตรียม รู้ระวัง รู้สะอาด กลับบ้าน อย่างปลอดภัย แคล้วคลาดจากเชื้อรา
ที่มา :  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
   คำแนะนำโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับประชาชน
ที่มา :  ทีมวิชาการตอบโต้โรคและภัยสุขภาพจากภาวะน้ำท่วม
   รู้เตรียม รู้ระวัง รู้สะอาด แคล้วคลาดบาดทะยัก
ที่มา :  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
   คำถามเกี่ยวกับยุงชุกชุมช่วงน้ำท่วม
ที่มา :  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
   คำแนะนำในดูแลตนเองด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ อัมพฤกษ์ – อัมพาต และโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง) สำหรับผู้ประสบอุทกภัย
ที่มา :  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
   รณรงค์เบาหวานโลก ร่วมใจ รู้เตรียม รู้ระวัง รู้สะอาด ลดภัยเบาหวาน
ที่มา :  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
   ประเด็นรณรงค์วันเบาหวานโลก ปี 2554 (ปีงบประมาณ 2555)
ที่มา :  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
   DDC RANGER ขบวนการพิชิตโรค ตอน พิชิตฉี่หนู (3รู้)
ที่มา :  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
   น้ำที่ท่วม - ส้วมฉุกเฉิน ต้องรู้หลักใช้ มีภัยเชื้อโรคต้องกลัว
ที่มา :  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
   ยูนิเซฟเรียกร้องเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ช่วงน้ำท่วม ใช้นมผงเสี่ยงท้องร่วง
ที่มา :  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
   โรคอาหารเป็นพิษ
ที่มา :  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
   ข้อแนะนำเกี่ยวกับไฟฟ้าในกรณีที่มีน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขัง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ที่มา :  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
   แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการจมน้ำช่วงอุทกภัย
ที่มา :  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
   คู่มือ การดูแลป้องกันโรคและภัยต่อสุขภาพในภาวะน้ำท่วม
ที่มา :  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
   แนวทางป้องกันโรคและภัยที่มากับน้ำท่วม
ที่มา :  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
   ด่วน!! กรมควบคุมโรคแนะนำครอบครัวในเขตกทมและปริมณฑล
ที่มา :  ทีมวิชาการตอบโต้โรคและภัยสุขภาพจากภาวะน้ำท่วม
   คำแนะนำประชาชนเรื่องการควบคุมกำจัดยุงพาหะในภาวะน้ำท่วม
ที่มา :  ทีมวิชาการตอบโต้โรคและภัยสุขภาพจากภาวะน้ำท่วม
   แนวทางปฏิบัติตนสำหรับประชาชนกรณีสงสัยว่ามีสารเคมีปนเปื้อนในน้ำท่วม
ที่มา :  ทีมวิชาการตอบโต้โรคและภัยสุขภาพจากภาวะน้ำท่วม
   การตรวจสอบระบบไฟฟ้าหลังน้ำลด
ที่มา :  ทีมวิชาการตอบโต้โรคและภัยสุขภาพจากภาวะน้ำท่วม
   การจัดการขยะอันตราย ในภาวะน้ำท่วม
ที่มา :  ทีมวิชาการตอบโต้โรคและภัยสุขภาพจากภาวะน้ำท่วม
   อีกทางเลือกหนึ่งของชูชีพอย่างง่าย (สามารถทำเองได้)
ที่มา :  ทีมวิชาการตอบโต้โรคและภัยสุขภาพจากภาวะน้ำท่วม
   10 ข้อควรระวัง ในการใช้เสื้อชูชีพมาตรฐานและอุปกรณ์ชูชีพอย่างง่ายในช่วงน้ำท่วม
ที่มา :  ทีมวิชาการตอบโต้โรคและภัยสุขภาพจากภาวะน้ำท่วม
   ระวัง!!! คนหาปลา เมาสุรา เด็กเล่นน้ำ เสี่ยงจมน้ำเสียชีวิต
ที่มา :  ทีมวิชาการตอบโต้โรคและภัยสุขภาพจากภาวะน้ำท่วม
   คำแนะนำในการป้องกันโรคไข้ฉี่หนู (โรคเลปโตสไปโรสิส) ในภาวะน้ำท่วม สำหรับประชาชน
ที่มา :  ทีมวิชาการตอบโต้โรคและภัยสุขภาพจากภาวะน้ำท่วม
   น้ำมาแล้ว...!!! ช่วยเจ้าตูบด้วย
ที่มา :  ทีมวิชาการตอบโต้โรคและภัยสุขภาพจากภาวะน้ำท่วม
   วิธีเตรียมน้ำดื่มปลอดภัยในภาวะน้ำท่วม
ที่มา :  ศ.นพ.ดร.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ หัวหน้าหน่วยระบาดวิทยา และผู้อำนวยการสถาบันและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   การจัดการสัตว์เลี้ยงในภาวะน้ำท่วมสำหรับประชาชน
ที่มา :  สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
   แผ่นปลิว วิธีทำรองเท้าถุงพลาสติกป้องกันโรคฉี่หนู
ที่มา :  
   การป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำจากภัยน้ำท่วม โดยเผยแพร่ลงหนังสือพิมพ์ข่าวสด
ที่มา :