แบบสำรวจนี้ใช้ประเมินในดัชนีความพร้อมรับผิด ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยจะจัดเก็บข้อมูลจากบุคลากรภายในหน่วยงานด้วยจำนวนและสัดส่วนที่มีลักษณะความเป็นตัวแทนที่เหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน

แบบสำรวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้