การทดสอบแนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุกระทบด้านสารสนเทศ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

รายชื่อหน่วยงาน
รายชื่อแนวปฏิบัติ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเลขานุการกรม
ศูนย์กฏหมาย
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
สำนักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ
สถาบันราชประชาสมาสัย
สำนักระบาดวิทยา
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสภาวะฉุกเฉิน
สำนักงานป้อกันควบคุมโรคที่ 1
สำนักงานป้อกันควบคุมโรคที่ 2
สำนักงานป้อกันควบคุมโรคที่ 3
สำนักงานป้อกันควบคุมโรคที่ 6
สำนักงานป้อกันควบคุมโรคที่ 10
สำนักงานป้อกันควบคุมโรคที่ 12