ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 2017-01-24
.....................................................
   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ัป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ รุ่นที่ 2 ประจำปี 25592016-10-19
.....................................................
   ประกาศศูนย์พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์แผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ เรื่อง รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาแพทย์ด้านระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อ เพื่อการขับเคลื่อนควบคุมงานป้องกันโรคไม่ติดต่อในพื้นที่ รุ่นที่ ๒ 2016-08-10
.....................................................
   มาตรฐานความโปร่งใสของกรมควบคุมโรค2016-06-28
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อน (นางสาวประภารัตน์ พรมเอี้ยง)2017-02-21
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อน (นางสาวปานวาส เตชะอมรานนท์)2017-02-16
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อน (นางสาวประภัสสร สลักษร)2017-02-16
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของกรมควบคุมโรค2017-02-16
.....................................................
   สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก ประกาศขายททอดตลาดพัสดุชำรุด (ครั้งที่ 2)2017-02-15
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อน (นายสามารถ พันธ์เพชร)2017-02-14
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อน (นางสาวสุวลีรัตน์ เพชรล้อม)2017-02-14
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อน (นางสาวชาณิช สุวรรณโสภา)2017-02-14
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อน (นางสาวคณัชฎา วงษ์บุญงาม)2017-02-10
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อน (นางสาวเยาวลักษณ์ ไฝทคำ)2017-02-10
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อน (นางสาวประภารัตน์ พรมเอี้ยง)2017-02-10
.....................................................
   แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ตำแหน่งเลขที่ 1847 , 18692017-01-31
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (สคร.8 จ.อุดรธานี)2017-01-31
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อน (นายพงษ์สุธีร์ ทองเกลี้ยง)2017-01-26
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อน (นายพิษณุพร สายคำทอน)2017-01-25
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 1/22 ]

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Next Last

Site Map :

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติกรม
 • โครงสร้างกรม
  • หน่วยงานส่วนกลาง
  • หน่วยงานส่วนภูมิภาค
 • วิสัยทัศน์และค่านิยม
 • ผู้บริหาร
 • ที่ตั้งหน่วยงาน
ข่าวสารกรม
 • ข่าวเพื่อสื่อมวลชน
 • ข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวกิจกรรม
 • ประกาศเกี่ยวกับงาน
 • ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศร่าง TOR
 • การเผยแพร่ราคากลางตาม ปปช.

ข่าวสำหรับประชาชน
 • คำแนะนำเรื่องโรค
 • สถานการณ์โรค
 • ความรู้เกี่ยวกับโรค
 • คำแนะนำสำหรับประชาชน
E-Service
สำหรับประชาชน
 • E-Document
 • E-Form
 • Pink Form
สำหรับเจ้าหน้าที่
 • ศูนย์ปฏิบัติการ (DOC)
 • เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบ E-mail
 • ระบบบริหารงบประมาณ (Estimate)
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
สื่อสิ่งพิมพ์
 • หนังสือ
 • คู่มือ
 • สื่อสิ่งพิมพ์
 • VDO

คำรับรอง

 • คำรับรองกรม
 • คำรับรองหน่วยงาน

มุม IT

ข่าว กบข

English Page