กรมควบคุมโรค

   การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ (นางสาวจุฑามาศ มากกุญชร) 2018-08-16
.....................................................
   การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร ระดับชำนาญการ (นางสาวชลธิวา มา) 2018-08-16
.....................................................
   การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ (นางสาวจุฑารัตน์ นำภา) 2018-08-16
.....................................................
   การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ (นางสาวกมลวรรณ คุ้มวงษ์) 2018-07-20
.....................................................
   การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งนิิติกร ระดับชำนาญการ (นางสาวภิญญดา พิทักษ์นัยกุล) 2018-07-09
.....................................................
   การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ (นายวิทวัส อินเสียน) 2018-07-09
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นางพัชรา ตันธีรพัฒน์) 2018-07-06
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นางสาวอตินุช รังสิยานนท์) 2018-07-06
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นางนิธินันท์ วิชัยถาวรวัฒน์) 2018-07-06
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นายโกวิทย์ บุญมีพงศ์) 2018-07-06
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นายพรชัย เกิดศิริ) 2018-07-06
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นางวิรงรอง แก้วสมบูรณ์) 2018-07-06
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นางปวีย์สุดา แสงเกียรติพงค์) 2018-07-06
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นางนันทวดี ปินปันคง) 2018-07-06
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นางสายรุ้ง กันทวรรณ์) 2018-07-06
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นายวันชัย พรหมศรี) 2018-07-06
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (พันจ่าเอกยรรยง ทองประดิษฐ) 2018-07-06
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นายธีรศักดิ์ พรหมพันใจ) 2018-07-06
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นายชะฎายุทธ์ ปัทเมฆ) 2018-07-06
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นายณรงค์ศักดิ์ ทองธรรมชาติ) 2018-07-06
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นางสุวรรณี ธรรมมีภักดิ์) 2018-07-06
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นางภาวนา สูติพันธ์วิหาร) 2018-07-06
.....................................................
   การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ (นายยงเจือ เหล่าศิริถาวร) 2018-06-21
.....................................................
   การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับชำนาญการ (นายตะวัน หนองเพียร) 2018-06-14
.....................................................
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25602017-09-19
.....................................................
   มาตรฐานความโปร่งใสของกรมควบคุมโรค2017-03-08
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 2017-01-24
.....................................................
   การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ (นางสาวกมลวรรณ คุ้มวงษ์) 2018-07-20
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นางพัชรา ตันธีรพัฒน์)2018-07-06
.....................................................
   สื่อประชาสัมพันธ์เรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับหญิงตั้งครรภ์และเด็กอายุ6-35เดือน2018-06-28
.....................................................
   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ี 1 จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ2018-04-02
.....................................................
   ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25602018-03-30
.....................................................
   TUC Steering Committee Meeting 1/20182018-03-29
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ2018-02-13
.....................................................
   ประกาศมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร เรื่องการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 25612018-02-02
.....................................................
   รับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ2017-12-12
.....................................................
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 แผนงานการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 รายการ2017-11-28
.....................................................
   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการรอบที่ 2 (1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560) ที่ได้ระดับ "ดีมาก, ดีเด่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25602017-11-20
.....................................................
   ประเด็นสารรณรงค์วันเบาหวานโลกปี 25602017-11-17
.....................................................
   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา2017-10-27
.....................................................
   สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 25612017-10-19
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เล่ื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ (นายวศิน เทพเนาว์)2017-10-12
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 1/32 ]

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Next Last

Site Map :

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติกรม
 • โครงสร้างกรม
  • หน่วยงานส่วนกลาง
  • หน่วยงานส่วนภูมิภาค
 • วิสัยทัศน์และค่านิยม
 • ผู้บริหาร
 • ที่ตั้งหน่วยงาน
ข่าวสารกรม
 • ข่าวเพื่อสื่อมวลชน
 • ข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวกิจกรรม
 • ประกาศเกี่ยวกับงาน
 • ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศร่าง TOR
 • การเผยแพร่ราคากลางตาม ปปช.

ข่าวสำหรับประชาชน
 • คำแนะนำเรื่องโรค
 • สถานการณ์โรค
 • ความรู้เกี่ยวกับโรค
 • คำแนะนำสำหรับประชาชน
E-Service
สำหรับประชาชน
 • E-Document
 • E-Form
 • Pink Form
สำหรับเจ้าหน้าที่
 • ศูนย์ปฏิบัติการ (DOC)
 • เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบ E-mail
 • ระบบบริหารงบประมาณ (Estimate)
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
สื่อสิ่งพิมพ์
 • หนังสือ
 • คู่มือ
 • สื่อสิ่งพิมพ์
 • VDO

คำรับรอง

 • คำรับรองกรม
 • คำรับรองหน่วยงาน

มุม IT

ข่าว กบข

English Page