ประกาศสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ2017-04-24
.....................................................
   ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการเงินและบัญชี นักกีฏวิทยา 2017-04-12
.....................................................
   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง รับย้ายข้าราชการในสังกัดกรมควบคุมโรคและรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ2017-03-16
.....................................................
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์, นายช่างเทคนิค และนายช่างโยธา กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรร 2017-03-16
.....................................................
   การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 2017-03-10
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรครับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำลงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น2016-12-07
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการท้ั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกัยการเข้ารับการเลือกสรร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 2016-11-25
.....................................................
   ประกาศสถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 2016-11-23
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของกรมควบคุมโรค 2016-11-17
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 2016-11-15
.....................................................
   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 22017-04-28
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมควบคุมโรค2017-04-28
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ของกรมควบคุมโรค2017-04-27
.....................................................
   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์2017-04-26
.....................................................
   ประกาศสถาบันราชประชาสมาสัย เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรร ครั้งที่ 1/25602017-04-26
.....................................................
   สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค ประกาศรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการ 1 ตำแหน่ง2017-04-26
.....................................................
   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ2017-04-26
.....................................................
   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้สมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเพื่อทำสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ2017-04-19
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 19612017-04-18
.....................................................
   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ2017-04-12
.....................................................
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์2017-04-10
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ของกรมควบคุมโรค2017-04-05
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ของกรมควบคุมโรค2017-04-05
.....................................................
   ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ2017-04-04
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค2017-04-03
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 1/32 ]

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Next Last

Site Map :

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติกรม
 • โครงสร้างกรม
  • หน่วยงานส่วนกลาง
  • หน่วยงานส่วนภูมิภาค
 • วิสัยทัศน์และค่านิยม
 • ผู้บริหาร
 • ที่ตั้งหน่วยงาน
ข่าวสารกรม
 • ข่าวเพื่อสื่อมวลชน
 • ข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวกิจกรรม
 • ประกาศเกี่ยวกับงาน
 • ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศร่าง TOR
 • การเผยแพร่ราคากลางตาม ปปช.

ข่าวสำหรับประชาชน
 • คำแนะนำเรื่องโรค
 • สถานการณ์โรค
 • ความรู้เกี่ยวกับโรค
 • คำแนะนำสำหรับประชาชน
E-Service
สำหรับประชาชน
 • E-Document
 • E-Form
 • Pink Form
สำหรับเจ้าหน้าที่
 • ศูนย์ปฏิบัติการ (DOC)
 • เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบ E-mail
 • ระบบบริหารงบประมาณ (Estimate)
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
สื่อสิ่งพิมพ์
 • หนังสือ
 • คู่มือ
 • สื่อสิ่งพิมพ์
 • VDO

คำรับรอง

 • คำรับรองกรม
 • คำรับรองหน่วยงาน

มุม IT

ข่าว กบข

English Page