สำนักระบาดกรมควบคุมโรค ประกาศรับโอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการหรือชำนาญการ 2017-06-21
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กองแผนงาน 2017-06-15
.....................................................
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ, เภสัชกรปฏิบัติการ, นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน 2017-06-12
.....................................................
   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างงานจ้างเหมาบริการ ทำหน้าที่นักวิชาการสารสนเทศ2017-06-08
.....................................................
   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(งบประมาณ สสส.) ตำแหน่งนักวิชาการโครงการ วุฒิปริญญาโท2017-06-08
.....................................................
   ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1 / 2560 2017-06-02
.....................................................
   ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการเงินและบัญชี นักกีฏวิทยา 2017-04-12
.....................................................
   การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 2017-03-10
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรครับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำลงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น2016-12-07
.....................................................
   ประกาศสถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 2016-11-23
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 2016-11-15
.....................................................
   ขออนุมัติใช้ตำแหน่งและขอนุมัติประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น2017-06-21
.....................................................
   ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค2017-06-21
.....................................................
   รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก2017-06-20
.....................................................
   คำสั่งกรมควบคุมโรค เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สามัญ กรมควบคุมโรค2017-06-19
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง2017-06-16
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 22042017-06-16
.....................................................
   ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์2017-06-13
.....................................................
   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี2017-06-12
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 11662017-06-07
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ตำแหน่งเลขที่ 30822017-06-07
.....................................................
   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ขอประกาศรายชืุ่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง2017-06-05
.....................................................
   ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์2017-06-05
.....................................................
   ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น2017-06-02
.....................................................
   ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2560 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี2017-06-01
.....................................................
   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ี 1 จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี 602017-05-31
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 1/35 ]

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Next Last

Site Map :

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติกรม
 • โครงสร้างกรม
  • หน่วยงานส่วนกลาง
  • หน่วยงานส่วนภูมิภาค
 • วิสัยทัศน์และค่านิยม
 • ผู้บริหาร
 • ที่ตั้งหน่วยงาน
ข่าวสารกรม
 • ข่าวเพื่อสื่อมวลชน
 • ข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวกิจกรรม
 • ประกาศเกี่ยวกับงาน
 • ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศร่าง TOR
 • การเผยแพร่ราคากลางตาม ปปช.

ข่าวสำหรับประชาชน
 • คำแนะนำเรื่องโรค
 • สถานการณ์โรค
 • ความรู้เกี่ยวกับโรค
 • คำแนะนำสำหรับประชาชน
E-Service
สำหรับประชาชน
 • E-Document
 • E-Form
 • Pink Form
สำหรับเจ้าหน้าที่
 • ศูนย์ปฏิบัติการ (DOC)
 • เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบ E-mail
 • ระบบบริหารงบประมาณ (Estimate)
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
สื่อสิ่งพิมพ์
 • หนังสือ
 • คู่มือ
 • สื่อสิ่งพิมพ์
 • VDO

คำรับรอง

 • คำรับรองกรม
 • คำรับรองหน่วยงาน

มุม IT

ข่าว กบข

English Page