ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 4/2560 2017-11-23
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ของกรมควบคุมโรค 2017-11-15
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2017-11-14
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของกรมควบคุมโรค 2017-11-14
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สคร.9 นครราชสีมา 2017-11-07
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักโรคติดต่อทั่วไป 2017-10-31
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 2017-10-30
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อน (นางดวงเดือน พวงมณี) 2017-10-30
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร 2017-10-19
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 2017-10-19
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กองคลัง 2017-09-28
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น (เลขานุการกรม) 2017-09-22
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 2017-09-21
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 2017-09-18
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย/โอน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) 2017-09-08
.....................................................
   สำนักระบาดวิทยา ประกาศเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 2017-09-06
.....................................................
   สำนักระบาดวิทยา ประกาศเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาระบบและตอบสนองต่อผู้ป่วยโรคติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพปีที่ 2 2017-09-06
.....................................................
   ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2560 2017-08-29
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่ื่อง การคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน) 2017-08-24
.....................................................
   การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2560 2017-08-17
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 2017-08-17
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือก ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 2017-08-08
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑๓ ตำแหน่ง 2017-08-03
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น 2017-08-03
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 2017-08-01
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน 2017-07-27
.....................................................
   ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค2017-11-20
.....................................................
   ประกาศ สคร.2 จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2560 ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์บัญชีร2017-11-20
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กรมควบคุมโรค2017-11-16
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ2017-11-15
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง2017-11-15
.....................................................
   ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายหรือรับโอน ข้าราชการ2017-11-10
.....................................................
   ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่ 17/2560 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์2017-11-10
.....................................................
   ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่ 16/2560 เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือก จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์2017-11-09
.....................................................
   ประกาศรับสมัครตำแหน่งพยาบาล (QA/QC) จำนวน 1 อัตรา2017-11-08
.....................................................
   ประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา2017-11-08
.....................................................
   ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์2017-11-07
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ของกรมควบคุมโรค2017-11-03
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของกรมควบคุมโรค2017-11-03
.....................................................
   ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์2017-10-30
.....................................................
   รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเจ้าหน้าที่โครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย ตำแหน่ง Programmer2017-10-27
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 1/43 ]

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Next Last

Site Map :

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติกรม
 • โครงสร้างกรม
  • หน่วยงานส่วนกลาง
  • หน่วยงานส่วนภูมิภาค
 • วิสัยทัศน์และค่านิยม
 • ผู้บริหาร
 • ที่ตั้งหน่วยงาน
ข่าวสารกรม
 • ข่าวเพื่อสื่อมวลชน
 • ข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวกิจกรรม
 • ประกาศเกี่ยวกับงาน
 • ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศร่าง TOR
 • การเผยแพร่ราคากลางตาม ปปช.

ข่าวสำหรับประชาชน
 • คำแนะนำเรื่องโรค
 • สถานการณ์โรค
 • ความรู้เกี่ยวกับโรค
 • คำแนะนำสำหรับประชาชน
E-Service
สำหรับประชาชน
 • E-Document
 • E-Form
 • Pink Form
สำหรับเจ้าหน้าที่
 • ศูนย์ปฏิบัติการ (DOC)
 • เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบ E-mail
 • ระบบบริหารงบประมาณ (Estimate)
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
สื่อสิ่งพิมพ์
 • หนังสือ
 • คู่มือ
 • สื่อสิ่งพิมพ์
 • VDO

คำรับรอง

 • คำรับรองกรม
 • คำรับรองหน่วยงาน

มุม IT

ข่าว กบข

English Page