ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ2017-02-15
.....................................................
   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๕๗๙2017-02-06
.....................................................
   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกข้าราชการ เพื่อดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๕๘๙2017-02-01
.....................................................
   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ ส.ส.ส.) ตำแหน่งนักวิชาการ วุฒิปริญญาโท2017-01-26
.....................................................
   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(งบประมาณ สสส.) ตำแหน่งนิติกร (วุฒิปริญญาตรี)2017-01-19
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 2017-01-13
.....................................................
   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง รับย้ายข้าราชการในสังกัดกรมควบคุมโรค และรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ 2017-01-12
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของกรมควบคุมโรค 2016-12-15
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรครับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำลงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น2016-12-07
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพืื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน 2016-11-25
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการท้ั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกัยการเข้ารับการเลือกสรร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 2016-11-25
.....................................................
   ประกาศสถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 2016-11-23
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของกรมควบคุมโรค 2016-11-17
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 2016-11-15
.....................................................
   สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก รับสมัครผู้ชำนาญการด้านข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ 1 อัตรา2017-02-20
.....................................................
   สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก รับสมัครผู้ประสานงานโครงการด้านการเงิน 1 อัตรา2017-02-20
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อน (นางสาวปานวาส เตชะอมรานันท์)2017-02-16
.....................................................
   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายช่างเทคนิค และนายช่างโยธา2017-02-16
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อน (นางสาวลักษณารีย์ ทิทา)2017-02-10
.....................................................
   แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ตำแหน่งเลขที่ 20262017-02-06
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 2026 สำนักงานควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์2017-02-06
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ2017-02-03
.....................................................
   รับโอน-ย้าย ข้าราชการตำแหน่งนายแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ2017-02-01
.....................................................
   ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/25602017-01-26
.....................................................
   ประกาศสำนักระบาดวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)2017-01-25
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ของกรมควบคุมโรค2017-01-25
.....................................................
   รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ จำนวน 1 อัตรา2017-01-23
.....................................................
   รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินช่วยเหลือต่างประเทศ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา2017-01-23
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อน (ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 20 ราย)2017-01-16
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 1/29 ]

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Next Last

Site Map :

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติกรม
 • โครงสร้างกรม
  • หน่วยงานส่วนกลาง
  • หน่วยงานส่วนภูมิภาค
 • วิสัยทัศน์และค่านิยม
 • ผู้บริหาร
 • ที่ตั้งหน่วยงาน
ข่าวสารกรม
 • ข่าวเพื่อสื่อมวลชน
 • ข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวกิจกรรม
 • ประกาศเกี่ยวกับงาน
 • ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศร่าง TOR
 • การเผยแพร่ราคากลางตาม ปปช.

ข่าวสำหรับประชาชน
 • คำแนะนำเรื่องโรค
 • สถานการณ์โรค
 • ความรู้เกี่ยวกับโรค
 • คำแนะนำสำหรับประชาชน
E-Service
สำหรับประชาชน
 • E-Document
 • E-Form
 • Pink Form
สำหรับเจ้าหน้าที่
 • ศูนย์ปฏิบัติการ (DOC)
 • เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบ E-mail
 • ระบบบริหารงบประมาณ (Estimate)
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
สื่อสิ่งพิมพ์
 • หนังสือ
 • คู่มือ
 • สื่อสิ่งพิมพ์
 • VDO

คำรับรอง

 • คำรับรองกรม
 • คำรับรองหน่วยงาน

มุม IT

ข่าว กบข

English Page