กรมควบคุมโรค

   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาว 2017-11-02
.....................................................
   ข้อแนะนำโดยคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เรื่อง วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก (วัคซีนเดงกี่)2017-12-19
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน2017-07-05
.....................................................
   การนำวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกมาใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคในประเทศไทย2017-05-08
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน2017-03-29
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาว2016-11-14
.....................................................
   รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประเมินและประสานงานหลักโครงการ SPAC-MALARIA2016-06-13
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน2016-05-27
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน2016-04-01
.....................................................
   โรคไข้ซิกา (Zika virus disease)2016-04-01
.....................................................
   คำแนะนำสำหรับการแยกตัวเองและการกักกันเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ กรณีโรคเมอร์ส 4 ภาษา2016-01-24
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง โรคคอตีบและเชิญชวนประชาชนให้ไปรับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ2015-07-28
.....................................................
   โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome : MERS)2015-06-13
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2012 (MERS-CoV)2015-06-09
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน2015-06-04
.....................................................
   ไข้หวัดใหญ่ (Seasonal Influenza)2015-05-14
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 1/2 ]

[1] 2 Next Last

Site Map :

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติกรม
 • โครงสร้างกรม
  • หน่วยงานส่วนกลาง
  • หน่วยงานส่วนภูมิภาค
 • วิสัยทัศน์และค่านิยม
 • ผู้บริหาร
 • ที่ตั้งหน่วยงาน
ข่าวสารกรม
 • ข่าวเพื่อสื่อมวลชน
 • ข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวกิจกรรม
 • ประกาศเกี่ยวกับงาน
 • ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศร่าง TOR
 • การเผยแพร่ราคากลางตาม ปปช.

ข่าวสำหรับประชาชน
 • คำแนะนำเรื่องโรค
 • สถานการณ์โรค
 • ความรู้เกี่ยวกับโรค
 • คำแนะนำสำหรับประชาชน
E-Service
สำหรับประชาชน
 • E-Document
 • E-Form
 • Pink Form
สำหรับเจ้าหน้าที่
 • ศูนย์ปฏิบัติการ (DOC)
 • เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบ E-mail
 • ระบบบริหารงบประมาณ (Estimate)
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
สื่อสิ่งพิมพ์
 • หนังสือ
 • คู่มือ
 • สื่อสิ่งพิมพ์
 • VDO

คำรับรอง

 • คำรับรองกรม
 • คำรับรองหน่วยงาน

มุม IT

ข่าว กบข

English Page