กรมควบคุมโรค

   วันเบาหวานโลก 14 พฤศจิกายน "ผู้หญิงและเบาหวาน..ป้องกันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันหน้า"2017-11-17
.....................................................
   เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อค่าทดแทน และบทกำหนดโทษ2016-03-28
.....................................................
   การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ "สำหรับผู้รับผิดชอบช่องทางเข้า-ออก" Vol.22016-03-21
.....................................................
   การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ "สำหรับผู้รับผิดชอบช่องทางเข้า-ออก" Vol.12016-03-21
.....................................................
   การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ "ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน"2016-03-15
.....................................................
   การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ2016-03-08
.....................................................
   การเฝ้าระวังโรคติดต่อ2016-02-29
.....................................................
   คณะกรรมการโรคติดต่อ กรุงเทพมหานคร2016-02-24
.....................................................
   คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด2016-02-16
.....................................................
   คณะทำงานประจำช่องทางเข้าออก2016-02-16
.....................................................
   คณะกรรมการด้านวิชาการ2016-02-08
.....................................................
   คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ2016-02-08
.....................................................
   มาตรา 4 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีความหมายของคำที่สำคัญ ดังนี้2016-02-02
.....................................................
   พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีทั้งหมด 60 มาตรา ใน 9 หมวด ดังนี้!!2016-01-25
.....................................................
   พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2523 vs 25582016-01-14
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 1/3 ]

[1] 2 3 Next Last

Site Map :

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติกรม
 • โครงสร้างกรม
  • หน่วยงานส่วนกลาง
  • หน่วยงานส่วนภูมิภาค
 • วิสัยทัศน์และค่านิยม
 • ผู้บริหาร
 • ที่ตั้งหน่วยงาน
ข่าวสารกรม
 • ข่าวเพื่อสื่อมวลชน
 • ข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวกิจกรรม
 • ประกาศเกี่ยวกับงาน
 • ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศร่าง TOR
 • การเผยแพร่ราคากลางตาม ปปช.

ข่าวสำหรับประชาชน
 • คำแนะนำเรื่องโรค
 • สถานการณ์โรค
 • ความรู้เกี่ยวกับโรค
 • คำแนะนำสำหรับประชาชน
E-Service
สำหรับประชาชน
 • E-Document
 • E-Form
 • Pink Form
สำหรับเจ้าหน้าที่
 • ศูนย์ปฏิบัติการ (DOC)
 • เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบ E-mail
 • ระบบบริหารงบประมาณ (Estimate)
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
สื่อสิ่งพิมพ์
 • หนังสือ
 • คู่มือ
 • สื่อสิ่งพิมพ์
 • VDO

คำรับรอง

 • คำรับรองกรม
 • คำรับรองหน่วยงาน

มุม IT

ข่าว กบข

English Page