กรมควบคุมโรค

   สรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ กรมควบคุมโรค ที่ได้รับในเดือนสิงหาคม 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25602017-11-14
.....................................................
   สรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ กรมควบคุมโรค ที่ได้รับในเดือนกรกฎาคม 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25602017-11-14
.....................................................
   สรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ กรมควบคุมโรค ที่ได้รับในเดือนพฤษภาคม 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25602017-11-14
.....................................................
   สรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ กรมควบคุมโรค ที่ได้รับในเดือนเมษายน 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25602017-05-24
.....................................................
   สรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ กรมควบคุมโรค ที่ได้รับในเดือนมีนาคม 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25602017-05-24
.....................................................
   สรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ กรมควบคุมโรค ที่ได้รับในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25602017-04-07
.....................................................
   สรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ กรมควบคุมโรค ที่ได้รับในเดือนมกราคม 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25602017-04-07
.....................................................
   สรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ กรมควบคุมโรค ที่ได้รับในเดือนธันวาคม 2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25602017-04-07
.....................................................
   สรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ กรมควบคุมโรค ที่ได้รับในเดือนพฤศจิกายน 2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25602017-04-07
.....................................................
   สรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ กรมควบคุมโรค ที่ได้รับในเดือนตุลาคม 2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25602017-04-07
.....................................................
   สรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ กรมควบคุมโรค ที่ได้รับในเดือนตุลาคม 2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25602017-04-07
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 1/1 ]

[1]

Site Map :

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติกรม
 • โครงสร้างกรม
  • หน่วยงานส่วนกลาง
  • หน่วยงานส่วนภูมิภาค
 • วิสัยทัศน์และค่านิยม
 • ผู้บริหาร
 • ที่ตั้งหน่วยงาน
ข่าวสารกรม
 • ข่าวเพื่อสื่อมวลชน
 • ข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวกิจกรรม
 • ประกาศเกี่ยวกับงาน
 • ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศร่าง TOR
 • การเผยแพร่ราคากลางตาม ปปช.

ข่าวสำหรับประชาชน
 • คำแนะนำเรื่องโรค
 • สถานการณ์โรค
 • ความรู้เกี่ยวกับโรค
 • คำแนะนำสำหรับประชาชน
E-Service
สำหรับประชาชน
 • E-Document
 • E-Form
 • Pink Form
สำหรับเจ้าหน้าที่
 • ศูนย์ปฏิบัติการ (DOC)
 • เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบ E-mail
 • ระบบบริหารงบประมาณ (Estimate)
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
สื่อสิ่งพิมพ์
 • หนังสือ
 • คู่มือ
 • สื่อสิ่งพิมพ์
 • VDO

คำรับรอง

 • คำรับรองกรม
 • คำรับรองหน่วยงาน

มุม IT

ข่าว กบข

English Page