กรมควบคุมโรค

ผู้บริหารกรมควบคุมโรค


อธิบดี และ รองอธิบดี
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
เลขานุการกรม
ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/สถาบัน
ผู้อำนวยการ สคร. 1-13