สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
23 มีนาคม 2566
-
2566
-
-
26750
-
1
2566
-
เงินบำรุง
เหมาบริการ
177/2566
23 มีนาคม 2566
-
-