สมุดลงนามผู้ปฏิญาณตน วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

"ร่วมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุรา  เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ"


คำนำหน้านาม: อื่น ๆ โปรดระบุ
ชื่อ : นามสกุล :
อายุ : เลขบัตรประชาชน : *
ที่อยู่ :
จังหวัด : อำเภอ: ตำบล:
รหัสไปรณีย์: เบอร์โทรศัพท์
ระยะเวลาที่งดดื่ม : วัน เดือน ตลอดไป

แบบสอบถามการงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2561

1. ในปีที่ผ่านมา ช่วงเข้าพรรษาท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ ไม่เคยดื่ม
2.สาเหตุที่ทำให้ท่านงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดช่วงเข้าพรรษาได้ (เลือกได้มากกว่า1คำตอบ)
1.มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้งดเหล้าเข้าพรรษา
3.ต้องการเป็นตัวอย่างที่ดีของการงดดื่มให้แก่บุคคลอื่น
5.เพื่อดูแลสุขภาพตัวเอง
7.ปกติดื่มน้อย ไม่ค่อยได้ดื่มอยู่แล้ว
9.บุคลากรสาธารณสุขแนะนำให้งดดื่ม
11.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีราคาแพง
2.ต้องการรักษาศึลช่วงเข้าพรรษา
4.งดดื่มเป็นประจำทุกปี
6.สมาชิกในครอบครัวขอให้งดดื่ม
8.เพื่อนงดดื่ม/ไม่มีเพื่อนดื่ม
10.กฏหมายห้ามขายห้ามดื่ม
12. อื่น ๆ (ระบุ)
3. ท่านคิดว่า การงดดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษาส่งผลต่อท่านอย่างไรบ้าง (เลือกได้มากกว่า1คำตอบ)
1.ประหยัดค่าใช้จ่าย
3.ช่วยลดความรุนแรงในครอบครัวลง/ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึน
5.อุบัติเหตุจราจร/อุบัติเหตุต่าง ๆ ลดลง
7.ไม่แน่ใจ
9. อื่น ๆ (ระบุ)
2.สุขภาพร่างกายดีขึ้น
4.ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น
6.ความอยากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง
8.ไม่ส่งผลกระทบใด ๆ
4. ในปีถัดไปท่านจะเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาอีกหรือไม่ เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม
5. ท่านมีความพึงพอใจในการลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาโดยวิธีการตอบแบบสอบถามออนไลน์หรือไม่
พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจ พึงพอใจน้อย พึงพอใจน้อยที่สุด