บทสรุปสำหรับผู็บริหารคณะที่1 2017-08-22
.....................................................
   สรุปประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการประเด็นขยะและสิ่งแวดล้อม,ประเด็นอุบัติเหตุและการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 2017-08-22
.....................................................
   กลุ่มวัยเรียนซป้องกันการเสียชีวิตของเด็ก(อายุต่ำกว่า 15 ปี)จากการจมน้ำ 2017-08-22
.....................................................
   ประเด็นการป้องกันควบคุมวัณโรค 2017-08-22
.....................................................
   กลุ่มวัยทำงาน: ประเด็น NCD(อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและ/หรือเบาหวานรายใหม่) คณะ1 2017-08-22
.....................................................
   กลุ่มวัยทำงาน: ประเด็น NCDคณะ2 2017-08-22
.....................................................
   ประเด็นEOC&SAT 2017-08-22
.....................................................
   กลุ่มวัยทำงาน: ประเด็น อุบัติเหตุ 2017-08-22
.....................................................
   Executive Summary 2017-05-05
.....................................................
   ระบบการจัดการสุขภาพในพื้นที่:การป้องกันควบคุมวัณโรค 2017-05-05
.....................................................
   ระบบการจัดการสุขภาพในพื้นที่:การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 2017-05-05
.....................................................
   กลุ่มวัยทำงาน: ประเด็น อุบัติเหตุ 2017-05-05
.....................................................
   กลุ่มวัยทำงาน: ประเด็น NCDคณะ2 2017-05-05
.....................................................
   กลุ่มวัยทำงาน: ประเด็น NCD(อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและ/หรือเบาหวานรายใหม่) 2017-05-05
.....................................................
   อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี 2017-05-05
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 1/1 ]

[1]