การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2560 2017-08-17
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 2017-08-17
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ของกรมควบคุมโรค 2017-08-11
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย/โอน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง 2017-08-08
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือก ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 2017-08-08
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑๓ ตำแหน่ง 2017-08-03
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น 2017-08-03
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 2017-08-01
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน 2017-07-27
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรัเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2560 2017-07-24
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 2017-07-14
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย/โอน) ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ระดับสูง 2017-07-14
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับอาวุโส รวม ๑๒ ตำแหน่ง 2017-07-11
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ รวม ๑๗ ตำแหน่ง 2017-07-11
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับทรงคุณวุฒิ และระดับเชี่ยวชาญ รวม ๑๕ ตำแหน่ง 2017-07-11
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการกรม 2017-07-11
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ กองแผนงาน 2017-07-07
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานเลขานุการกรม 2017-07-07
.....................................................
   สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เปิดรับขึ้นทะเบียนองค์กรเอกชนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนองค์กรเอกชน (ตั้งแต่วันที่ 7-24 กรกฎาคม 2560) 2017-07-07
.....................................................
   สำนักระบาดกรมควบคุมโรค ประกาศรับโอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการหรือชำนาญการ 2017-06-21
.....................................................
   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างงานจ้างเหมาบริการ ทำหน้าที่นักวิชาการสารสนเทศ2017-06-08
.....................................................
   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(งบประมาณ สสส.) ตำแหน่งนักวิชาการโครงการ วุฒิปริญญาโท2017-06-08
.....................................................
   ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2560 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ2017-08-15
.....................................................
   รายชื่อผู้ผ่านสอบข้อเขียนเจ้าหน้าที่โครงการกองทุนโรคด้านมาลาเรีย (SSF-M) ตำแหน่ง Programmer2017-08-10
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพท่ย์ เจ้าพนักงานเวชสถิติ และนายช่างโยธา กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรร2017-08-08
.....................................................
   รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการกองทุนโรคด้านมาลาเรีย (SSF-M) ตำแหน่ง Programmer2017-08-04
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อน (นางสาวเจิดสุดา กาญจนสุวรรณ)2017-08-04
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๒๓ ตำแหน่ง2017-08-03
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข2017-07-31
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ของกรมควบคุม2017-07-31
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป2017-07-27
.....................................................
   รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินช่วยเหลือต่างประเทศ2017-07-27
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลืิอกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูง (เฉพาะตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งเลขที่ ๓๒๗๕)2017-07-26
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลืิอกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูง (เฉพาะตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งเลขที่ ๒๑๗๕)2017-07-26
.....................................................
   รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการกองทุนโลกมาลาเรีย2017-07-21
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลืิอกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (เฉพาะตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขากรุมารเวชกรรม)2017-07-18
.....................................................
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของกรมควบคุมโรค2017-07-18
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 1/39 ]

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Next Last

Site Map :

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติกรม
 • โครงสร้างกรม
  • หน่วยงานส่วนกลาง
  • หน่วยงานส่วนภูมิภาค
 • วิสัยทัศน์และค่านิยม
 • ผู้บริหาร
 • ที่ตั้งหน่วยงาน
ข่าวสารกรม
 • ข่าวเพื่อสื่อมวลชน
 • ข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวกิจกรรม
 • ประกาศเกี่ยวกับงาน
 • ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศร่าง TOR
 • การเผยแพร่ราคากลางตาม ปปช.

ข่าวสำหรับประชาชน
 • คำแนะนำเรื่องโรค
 • สถานการณ์โรค
 • ความรู้เกี่ยวกับโรค
 • คำแนะนำสำหรับประชาชน
E-Service
สำหรับประชาชน
 • E-Document
 • E-Form
 • Pink Form
สำหรับเจ้าหน้าที่
 • ศูนย์ปฏิบัติการ (DOC)
 • เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบ E-mail
 • ระบบบริหารงบประมาณ (Estimate)
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
สื่อสิ่งพิมพ์
 • หนังสือ
 • คู่มือ
 • สื่อสิ่งพิมพ์
 • VDO

คำรับรอง

 • คำรับรองกรม
 • คำรับรองหน่วยงาน

มุม IT

ข่าว กบข

English Page