สถาบันราชประชาสมาสัย
Responsive image

สถาบันราชประชาสมาสัย ต้อนรับนายแพทย์ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรคและคณะผู้บริหาร ในโอกาสนิเทศงานป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันราชประชาสมาสัย ให้การต้อนรับนายแพทย์ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะ ประกอบด้วยนายยุทธพงษ์ เกียรติยุทธชาติ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคล นางสาวอัจฉรา บุญชุม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางนันท์นภัส วงษ์พิรา รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน นางสาวพรทิพย์ ชมเดช นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ในโอกาสนิเทศงานสถาบันราชประชาสมาสัย เพื่อติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย พร้อมเยี่ยมเสริมพลังสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค และหาแนวทางการแก้ไขเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จตามที่กำหนดไว้ โดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค ร่วมประชุมให้ข้อเสนอแนะทางออนไลน์ ณ ห้องประชุม 7/2 อาคารอาชีวเวชศาสตร์ สถาบันราชประชาสมาสัย จังหวัดสมุทรปราการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ