เนื่องจากเกิดความผิดพลาดทาง DATA Base ทางศูนย์สารสนเทศ จึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ ที่เข้ามาตอบแบบสอบถามความผาสุกของกองการเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 15-18 กันยายน 2557 ช่วยกลับมาตอบใหม่อีกครั้ง ขออภัยมา ณ ที่นี้