กรมควบคุมโรค
ลำดับ หน่วยงาน จำนวนประกาศ แจ้งผล ยังไม่แจ้งผล
1 กลุ่มงานจริยธรรม 67 1 66
2 กลุ่มตรวจสอบภายใน 70 70
3 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2 2
4 กองกฎหมาย 126 12 114
5 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 115 57 58
6 กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 171 61 110
7 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 399 399
8 กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค 165 86 79
9 กองนวัตกรรมและวิจัย 25 1 24
10 กองบริหารการคลัง 1,704 7 1,697
11 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 186 1 185
12 กองป้องกันการบาดเจ็บ 323 3 320
13 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 417 417
14 กองระบาดวิทยา 100 111 -11
15 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 137 47 90
16 กองโรคติดต่อทั่วไป 2,463 14 2,449
17 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 251 91 160
18 กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน 235 1 234
19 กองโรคไม่ติดต่อ 141 5 136
20 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 727 126 601
21 กองวัณโรค 171 175 -4
22 ศูนย์นวัตกรรมด้านสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค
23 ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ 1 1
24 สถาบันบำราศนราดูร 4,206 4,339 -133
25 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 97 12 85
26 สถาบันราชประชาสมาสัย 781 23 758
27 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา 415 1 414
28 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 52 5 47
29 สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
30 สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 44 44
31 สำนักงานโครงการศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลอง
32 สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก 206 67 139
33 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ 110 25 85
34 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี 265 354 -89
35 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช 162 7 155
36 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 465 1,189 -724
37 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก 300 511 -211
38 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ 279 295 -16
39 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี 148 28 120
40 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี 543 67 476
41 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี 220 50 170
42 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 1,454 1,037 417
43 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี 45 232 -187
44 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 185 23 162
45 สำนักงานเลขานุการกรม 153 9 144
46 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ 26 8 18
47 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 308 8 300
18,768 9,090 9,678