กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

แนวทางการให้บริการแอนติบอดีออกฤทธิ์ยาว (LONG-ACTING ANTIBODIES;LAAB) ด้วยกลยุทธ์การเพิ่มโอกาสในกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และการตัดสินใจ (ENCOURAGING DECISION) สำหรับสถานพยาบาล

วารสารออนไลน์อื่นๆ