กองบริหารการคลัง
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคา
สธ 0405.5/-
17 พฤศจิกายน 2566
-
2567
-
-
5377000
-
1
2566
กรมควบคุมโรค
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
-
-
-