กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Responsive image

การนำ "คู่มือรายการตรวจประเมิน (Audit Check list) สำหรับ สถานประกอบการขนาดเล็ก ภายใต้เกณฑ์การพัฒนาสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ฉบับยกระดับการพัฒนา พ.ศ. 2563” ไปใช้ในการดำเนินงาน

วารสารออนไลน์อื่นๆ