กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Responsive image

แผนผัง 1 ผังเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ แผนงานเชิงระบบ แผนงานขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชอ./พชข) กับโครงการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


ข่าวสารอื่นๆ