กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Responsive image

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการแทนผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุราชการในปี 2563 (สคร.4 จ.สระบุรี รับสมัครในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 982 และ 995) และตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส (ตำแหน่งเลขที่ 1072)

ประกาศกรมควบคุมโรค ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการแทนผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุราชการในปี 2563 ซึ่งเปิดรับสมัครตำแหน่งในสังกัด สคร.4 จ.สระบุรี จำนวน 3 ตำแหน่ง พร้อมแบบบรรยายลักษณะงาน (JD) ดังนี้
          1.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 982) กลุ่มโรคติดต่อ 
          2.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 995) กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงาน และเครือข่าย
          3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับอาวุโส (ตำแหน่งเลขที่ 1072) กลุ่มโรคติดต่อ
     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 21 สิงหาคม 2563 ในเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ในประกาศ

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ