กลุ่มตรวจสอบภายใน
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0430.1/
9 สิงหาคม 2566
-
2566
-
-
2568
-
1
2566
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมโรค
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
-
-
-
-