ผู้บริหาร


นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
สำนักงาน : 0-2590-3000
โทรสาร : 0-2591-8397
สอบถามเรื่องโรคโทรสายด่วน 1422
หรือโหลดแอปพลิเคชัน "กด ดู รู้ โรค"

Hot Issue

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวจากส่วนภูมิภาค

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดสครสวรรค์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปครั้งที่ 1/2561 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
..............................................
ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรร ครั้งที่ 4/2560
..............................................
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
..............................................
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา
..............................................
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่2/2560 ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
..............................................

  เพิ่มเติม

Knowledge Management

แผนงานและการจัดการ

  

มุม IT

ข่าวสาร กบข

จำนวนผู้เข้าชม

จำนวนผู้เข้าชม

10627302
เริ่มนับวันที่ 23 เมษายน 2558

ค้นหาข้อมูล


ค้นหาข้อมูลทั่วโลก
ค้นหาข้อมูลภายในกระทรวงสาธารณสุข
ค้นหาข้อมูลภายในกรมควบคุมโรค

วิสัยทัศน์ :
       ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2579

คำแนะนำสำหรับประชาชน (War Room โรคที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ)

ข้อแนะนำโดยคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เรื่อง วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก (วัคซีนเดงกี่)
..............................................
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาว
..............................................
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน
..............................................
การนำวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกมาใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคในประเทศไทย
..............................................
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน
..............................................
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาว
..............................................
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประเมินและประสานงานหลักโครงการ SPAC-MALARIA
..............................................

  เพิ่มเติม

ความรู้เกี่ยวกับโรค

คำแนะนำเรื่องโรค

สถานการณ์โรค

กรมควบคุมโรค

หนังสือ/คู่มือ/สื่อสิ่งพิมพ์

แนวทางการดูแลผู้ป่วย ไข้เลือดออก (สำหรับครอบครัว)
..............................................
คู่มือการวินิจฉัยและรักษาโรคไข้เลือดออกเดงกี ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี
..............................................
เอกสารคู่มือวิชาการโรคไข้เลือดออก ปี 2558 โรคติดเชื้อเดงกี และโรคาไข้เลือดออกเดงกี ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
..............................................
พยากรณ์โรคไข้หวัดใหญ่และภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ ฉบับที่ 19 ตอนที่ 1
..............................................
ความรู้เรื่องไข้มาลาเรีย สำหรับ อาสาสมัครสาธารณสุข
..............................................

  เพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

  ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

VDO Clip

ผู้หญิงและเบาหวาน

แอปพลิเคชั่นทันระบาด

รู้ทัน...โรคไข้เลือดออก

แอปพลิเคชั่นพิชิตลูกน้ำยุงลาย

รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้ ตอนไข้เลือดออก

  เพิ่มเติม

ติดต่อเรา


กรมควบคุมโรค 
88/21 ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี
11000
โทรศัพท์ 02-590300
0
หากท่านมีข้อสงสัย ข้อร้อง เรียนหรือคำถามใดๆ ท่านสามารถที่จะติดต่อได้ที่ 

แบบสอบถาม

ท่านคิดว่าท่าน มีความชื่นชอบWEB
มาก
พอใช้
น้อย