กรมควบคุมโรค

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

คำสั่งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์