สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคา
8/2566
9 ธันวาคม 2565
19 ธันวาคม 2565
2566
9 ธันวาคม 2565
19 ธันวาคม 2565
720700
-
12
2565
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
เงินงบประมาณ
จ้างก่อสร้าง
-
-

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารโรงจอดรถราชการ และห้องมาลาเรียคลินิก 1 ห้อง ห้องเก็บพัสดุ 1 ห้อง ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.2 ลำปาง จำนวน 1 แห่ง  

-