สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

นำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์

 กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา เผยแพร่ผลงานวิจัน "ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคในช่วงการระบาดและหลังการระบาดของโรคโควิด 19 ในบุคลากร     กรมควบคุมโรค " เพื่อใช้ประโยชน์

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ