สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

1 มี.ค. วันยุติการเลือกปฏิบัติ “ปกป้องสิทธิ เพื่อปกป้องสุขภาพของทุกคน”

1 มี.ค. วันยุติการเลือกปฏิบัติ “ปกป้องสิทธิ เพื่อปกป้องสุขภาพของทุกคน”


          สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ชวนรณรงค์เนื่องในวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล
1 มีนาคม 2567 เพื่อสร้างความตระหนักว่าเอชไอวีหรือเอดส์สามารถอยู่ร่วมกันได้และมีความเท่าเทียม เพื่อให้เกิดสังคมที่ไม่เลือกปฏิบัติ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ติดเชื้อเอชไอวี และมุ่งสู่เป้าหมายการยุติเอดส์ภายในปี พ.ศ. 2573 ภายใต้ประเด็นสาร “To protect everyone’s health, protect everyone’s rights: ปกป้องสิทธิ เพื่อปกป้องสุขภาพของทุกคน”

ดร.นพ.หิรัญวุฒิ  แพร่คุณธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ประเทศไทยมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานยุติปัญหาเอดส์ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยจะลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี
รายใหม่ให้เหลือปีละไม่เกิน 1,000 ราย ลดการเสียชีวิตจากเอดส์เหลือปีละไม่เกิน 4,000 ราย และลดการตีตราและเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและเพศภาวะ เหลือไม่เกินร้อยละ 10

จากการสำรวจสถานการณ์การตีตราและเลือกปฏิบัติในสถานบริการสุขภาพ ปี พ.ศ. 2564 พบว่า 70% พบผู้ให้บริการสุขภาพ มีทัศนคติการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี 49.6% ตัดสินใจไม่ไปโรงพยาบาลเนื่องจากตีตราตนเอง 12.8%
ถูกเปิดเผยสถานภาพและความลับเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวีในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา และ 9.6% ผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีประสบการณ์ถูกเลือกปฏิบัติระหว่างการรับบริการสุขภาพในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (ที่มา: กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) การตีตราและการเลือกปฏิบัติที่มีอยู่ในสังคม ถือเป็นอุปสรรคสำคัญในการดำเนินงานยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทย ส่งผลให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงและผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือเอดส์ หลีกเลี่ยงหรือเกิดลังเลในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ไม่ได้รับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี การป้องกัน และการดูแลรักษาที่ถูกต้องและต่อเนื่อง รวมทั้งการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต

ดร.นพ.หิรัญวุฒิ กล่าวเพิ่ม เนื่องในวันยุติการเลือกปฏิบัติ 1 มีนาคม 2567 ขอเชิญชวนหน่วยงานภาคีเครือข่าย
และประชาชน ร่วมรณรงค์วันยุติการเลือกปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อสร้างกระแสสังคมให้ทุกคน ทุกภาคส่วน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยุติการตีตราและเลือกปฏิบัติ สร้างความเข้าใจ ความตระหนักว่าเอชไอวีหรือเอดส์สามารถอยู่ร่วมกันได้ และมีความเท่าเทียม เพื่อให้เกิดสังคมที่ไม่เลือกปฏิบัติ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ติดเชื้อเอชไอวี และมุ่งสู่เป้าหมายการยุติเอดส์ภายในปี พ.ศ. 2573 สอดคล้องกับแนวคิด “To protect everyone’s health, protect everyone’s rights: ปกป้องสิทธิ เพื่อปกป้องสุขภาพของทุกคน” ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

 

#สายด่วน1422 #กรมควบคุมโรค #สคร11

#ควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

ผู้เขียนข่าว ธัญญธร เยาวยอด

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ