สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้ 1.ตำแหน่งนิติกร 2. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/odpc11/files/1. ว117.pdf

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ