สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0429.16.3/3321
4 ธันวาคม 2566
14 ธันวาคม 2566
2567
4 ธันวาคม 2566
14 ธันวาคม 2566
0
-
3
2566
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
เงินบำรุง
ซื้อ
-
-

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง: 4,804,800.00 บาท

-