สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

แนะ 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ หากไม่ใช่ 7 กลุ่มเสี่ยง ศูนย์บริการเวชศาสตร์ป้องกัน สคร.9 พร้อมให้บริการแล้ว!!

         สคร.9 นครราชสีมา เตือนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน ผู้มีโรคเรื้อรัง ผู้ที่อายุ 65 ปีขึ้นไป โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคอ้วน (น้ำหนัก> 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) และผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ สามารถเข้ารับบริการฟรีได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และสถานพยาบาลเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติใกล้บ้าน หากไม่ใช่      7 กลุ่มเสี่ยง สามารถรับบริการฉีดวัคซีนในราคาย่อมเยาวได้ที่ศูนย์บริการเวชศาสตร์ป้องกัน สคร.9

         นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวถึงโรคไข้หวัดใหญ่ว่า ในช่วงนี้มักมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อนโดยโรคไข้หวัดใหญ่สามารถติดต่อกันได้ง่ายโดยการรับเชื้อที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศขณะที่ผู้ป่วยไอ จาม ในพื้นที่ที่มีคนอยู่รวมกันหนาแน่น นอกจากนี้ยังแพร่เชื้อผ่านการสัมผัสฝอยละอองน้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะของผู้ป่วย หรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ รถโดยสารสาธารณะ ผู้ป่วยมักจะมีไข้สูงเฉียบพลัน ไอ หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย เจ็บคอ น้ำมูกไหล ตาแดง ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะหายได้เอง แต่จะมีบางกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนและอาการรุนแรง เช่น ผู้มีโรคประจำตัว เด็กเล็ก หรือผู้สูงอายุ

         สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม – 6 เมษายน 2567 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จำนวน 111,243 ราย มีผู้เสียชีวิต 5 ราย พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 5-9 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ  0-4 ปี และกลุ่มอายุ 10-14 ปี ตามลำดับ

         สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ เขตสุขภาพที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม – 6 เมษายน 2567 พบผู้ป่วยจำนวน 11,331 ราย มีผู้เสียชีวิต 4 ราย โดยสถานการณ์โรค 8 สัปดาห์ย้อนหลัง (สัปดาห์ที่ 6–13) มีผู้ป่วย 6,652 ราย เสียชีวิต 2 ราย พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 5-9 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 0-4 ปี และกลุ่มอายุ 10-14 ปี ตามลำดับ แยกเป็นรายจังหวัด ดังนี้ 1) จ.นครราชสีมา มีผู้ป่วย 3,605 ราย 2) จ.ชัยภูมิ มีผู้ป่วย 1,472 ราย 3) จ.บุรีรัมย์ มีผู้ป่วย 696 ราย 4) จ.สุรินทร์ มีผู้ป่วย 879 ราย พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 5-9 ปี รองลงมาคือ  0-4 ปี และ กลุ่มอายุ 10-14 ปี ตามลำดับ

         นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน กล่าวต่อไปว่า ขอให้ประชาชนรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะ 7 กลุ่มเสี่ยงควรไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ปีละ 1 ครั้ง ที่โรงพยาบาล หรือ สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หากไม่ใช่ 7 กลุ่มเสี่ยง สามารถมารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในราคาย่อมเยาได้ที่ศูนย์บริการเวชศาสตร์ป้องกัน สคร.9 โทร.044-212900 ต่อ 114 หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ