กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
ที่อยู่ : 88/21 ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี 11000

สายด่วน : 1422
โทรศัพท์ : 02-5903000
แฟกซ์ : 02-5903000
กรมควบคุมโรค
ที่อยู่ : 88/21 ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี 11000

สายด่วน : 1422
โทรศัพท์ : 02-5903000
แฟกซ์ : 02-5903000
Email
กรมควบคุมโรค
: ddc.moph@ddc.mail.go.th
Email
รับร้องเรียน
: complaintddc@ddc.mail.go.th
Email
รับ-ส่งหนังสือราชการ
: saraban@ddc.mail.go.th