กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image
พันธกิจ
พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมายของกองโรคติดต่อทั่วไป
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
(2) กำหนดและพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการดำเนินการ และให้บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
(3) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
(4) ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขานุการและรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติและคณะอนุกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
(5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังวัคซีน เวชภัณฑ์ และระบบโลจิสติกส์ และการสนับสนุนและจัดหาเวชภัณฑ์และวัคซีน ระบบลูกโช่ความเย็นตามมาตรฐาน ระบบแผนที่ทรัพยากร และระบบส่งกำลังบำรุง
(6) ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
(7) ประสานการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคติดต่อ
(8) พัฒนาระบบและให้บริการออกหนังสือรับรองเพื่อการเดินทางระหว่างประเทศ
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
นโยบายผู้บริหารกองโรคติดต่อทั่วไป
 
          ก้าวไกลด้านวิชาการ
          (Building Technical Expertise)
 
          รักสามัคคี รวมพลัง
          (Unity and Synergy)
 
          ติดต่อสื่อสารฉับไว ทั่วถึง
          (Timely Communication)