กองบริหารการคลัง
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
0405.5/
27 กุมภาพันธ์ 2567
-
2567
-
-
12825000
-
1
2567
กองบริหารการคลัง
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-