สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมสำหรับหมู่บ้านจัดสรรและชุมชนอาคารสูงเขตเมือง ในระยะเปลี่ยนผ่านการถ่ายโอนภารกิจของหน่วยบริการสาธารณสุขสู่หน่วยบริการส่วนท้องถิ่น (ยูวิลล์แคร์พลัส) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ