สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0422.13/พ 630 ลงวันที่ 10 เมษายน 2567
10 เมษายน 2567
22 เมษายน 2567
2567
10 เมษายน 2567
23 เมษายน 2567
1250000
-
14
2567
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
เงินงบประมาณ
เช่า
-
-
-
-