สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0422.13/พ 613
10 เมษายน 2567
25 เมษายน 2567
2567
26 เมษายน 2567
29 เมษายน 2567
518300
-
18
2567
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-