สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

การศึกษาสถานการณ์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ ช่องทางเข้าออกประเทศท่าเรือประจวบคีรีขันธ์ ช่วงเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2565

การศึกษาสถานการณ์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ ช่องทางเข้าออกประเทศท่าเรือประจวบคีรีขันธ์ ช่วงเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2565

จัดทำโดย
นางสาวมนฤดี เอี่ยมวงษ์ (นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ)
กลุ่มควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่5 จังหวัดราชบุรี

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ