สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
26 กันยายน 2566
-
2566
-
-
52020
-
1
2566
งานพัสดุและอาคารสถานที่
เงินงบประมาณ
ซื้อ
458/2566
-
-
-