สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
27 พฤศจิกายน 2566
-
2567
-
-
5250
-
1
2567
งานพัสดุและอาคารสถานที่
เงินบำรุง
เหมาบริการ
-
-
-
-