สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
1 ธันวาคม 2566
-
2567
-
-
49980
-
1
2567
งานพัสดุและอาคารสถานที่
เงินบำรุง
ซื้อ
82/2567
-
-
-