สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0426.1(5)/854 ลว 6 ก.ค. 2566
6 กรกฎาคม 2566
13 กรกฎาคม 2566
2566
6 กรกฎาคม 2566
13 กรกฎาคม 2566
2443700
-
3
2566
งานพัสดุฯ กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
เงินบำรุง
จ้างก่อสร้าง
ยังไม่ได้ลงนาม
-

รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้