สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

วันยุติการเลือกปฏิบัติสากล 1 มีนาคม 2567 “ปกป้องสิทธิ เพื่อปกป้องสุขภาพของทุกคน” “เยาวชน…ผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อสังคมไม่เลือกปฏิบัติ”

         โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ได้กำหนดแนวคิดการรณรงค์เนื่องในวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล 1 มีนาคม 2567 คือ To protect everyone’s health, protect everyone’s rights: ปกป้องสิทธิ   เพื่อปกป้องสุขภาพของทุกคน” เนื่องจากในปัจจุบันยังคงมีกฎหมาย นโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติที่ตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและเพศสภาวะ ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและขัดขวางการเข้าถึงการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี การป้องกัน และการดูแลรักษาเอชไอวี ดังนั้นการสนับสนุนการปกป้องสิทธิและการยกเลิกกฎหมายที่คุกคามสิทธิมนุษยชน จึงเป็นกระบวนการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อมุ่งสู่การยุติเอดส์

         นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวถึงวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล วันที่ 1 มีนาคม 2567 ว่า ประเทศไทยได้กำหนดเป้าหมายเร่งรัดการยุติปัญหาเอดส์ให้ได้ภายในปี พ.ศ.2567 โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ไม่เกิน 1,000 ราย ลดอัตราการเสียชีวิตจากเอดส์ในผู้ที่อยู่ร่วมกับเอชไอวีเหลือปีละไม่เกิน 4,000 ราย และลดการตีตราและเลือกปฏิบัติเนื่องจากเอชไอวี และเพศสภาวะเหลือไม่เกินร้อยละ 10 จากการขับเคลื่อนการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สถานการณ์อัตราการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ และอัตราการป่วย และเสียชีวิตจากเอดส์ในผู้ที่อยู่ร่วมกับเอชไอวีลดลง

         จากการสำรวจดัชนีตีตราและเลือกปฏิบัติในผู้ติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2566 พบว่า 70% ของผู้ให้บริการสุขภาพมีทัศนคติการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี 49.6% ตัดสินใจไม่ไปโรงพยาบาลเนื่องจากตีตราตนเอง 12.8% ถูกเปิดเผยสถานภาพ และความลับเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวีในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา 9.6% ผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีประสบการณ์ถูกเลือกปฏิบัติระหว่างการรับบริการสุขภาพในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ขณะที่เยาวชนอายุ 18-24 ปี กับการตีตราและเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับ HIV มีตัวเลขที่น่าสนใจ คือ 49.3% ตีตราตนเอง7.5% ถูกละเมิดสิทธิ และ 9% ถูกเลือกปฏิบัติในชุมชน

         นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน กล่าวต่อไปว่า เนื่องในวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล 1 มีนาคม 2567 นี้ กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคขอเชิญชวนหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมรณรงค์ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แสดงเจตนารมณ์ ประสานความร่วมมือ สร้างกระแสสังคม โดยการรณรงค์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย สานพลังเยาวชน คนรุ่นใหม่ ยุติการเลือกปฏิบัติ ยุติเอดส์ประเทศไทย พร้อมติดแฮชแท็ก #ทุกคนเท่ากัน #ไม่เลือกปฏิบัติ #changeforall เพื่อสร้างกระแสสังคมให้ทุกคน ทุกภาคส่วน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยุติการตีตราและเลือกปฏิบัติ สร้างความเข้าใจ ความตระหนักว่าเอชไอวีหรือเอดส์สามารถอยู่ร่วมกันได้ และมีความเท่าเทียม เพื่อให้เกิดสังคมที่ไม่เลือกปฏิบัติ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ติดเชื้อเอชไอวี และมุ่งสู่เป้าหมายการยุติเอดส์ภายในปี พ.ศ. 2567 สอดคล้องกับแนวคิด “To protect everyone’s health, protect everyone’s rights: ปกป้องสิทธิ เพื่อปกป้องสุขภาพของทุกคน”

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ