สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

โรคโควิด 19 และโรคไข้หวัดใหญ่ มีแนวโน้มป่วยเพิ่ม เน้นย้ำ !! บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยและผู้เฝ้าไข้ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เมื่อไปโรงพยาบาล

         สคร.9 นครราชสีมา มีความห่วงใยต่อสถานการณ์โควิด 19 และโรคไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากในช่วงนี้มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม 608 ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว รวมทั้งมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน สคร.9 นครราชสีมา มีความห่วงใย หากเข้าไปในสถานที่ที่มีคนรวมตัวเป็นจำนวนมาก เช่น โรงพยาบาล ขอให้บุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ผู้ป่วย ผู้มาเฝ้าไข้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ล้างมือบ่อยๆ หากเริ่มมีอาการป่วยและมีผลตรวจ ATK เป็นบวก ให้สวมหน้ากากอนามัย และไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ปีละ 1 ครั้ง ที่โรงพยาบาล หรือ สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

         นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวว่า ในช่วงนี้สถานการณ์ของโรคโควิด 19 และโรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่หลังเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา เนื่องจากมีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมากทำให้ไม่ระวังป้องกันตนเอง และมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน เช่น โรงพยาบาล และสถานที่ทำงาน เป็นต้น

         สถานการณ์โรคโควิด 19 ในเขตสุขภาพที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม - 4 พฤษภาคม 2567 มีผู้ป่วยที่มีผลตรวจ RT-PCR พบเชื้อ และ ATK ผลบวกสะสม 15,118 ราย เสียชีวิต 10 ราย โดยสถานการณ์ 8 สัปดาห์ย้อนหลัง (สัปดาห์ที่ 10-17) มีผู้ป่วย 7,886 ราย เสียชีวิต 5 ราย พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 0-4 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป และกลุ่มอายุ 25-34 ปี ตามลำดับ แยกเป็นรายจังหวัด ดังนี้ 1) จ.นครราชสีมา มีผู้ป่วย 3,605 ราย เสียชีวิต 2 ราย 2) จ.สุรินทร์ มีผู้ป่วย 2,132 ราย เสียชีวิต 3 ราย 3) จ.บุรีรัมย์ มีผู้ป่วย 1,360 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต และ 4) จ.ชัยภูมิ มีผู้ป่วย 789 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

         สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในเขตสุขภาพที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม – 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 มีผู้ป่วย 13,862 ราย ผู้เสียชีวิต 4 ราย โดยสถานการณ์โรค 8 สัปดาห์ย้อนหลัง (สัปดาห์ที่ 10–17) มีผู้ป่วย 5,081 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต พบมาก ที่สุดในกลุ่มอายุ 0-4 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5-9 ปี และกลุ่มอายุ 10-14 ปี ตามลำดับ แยกเป็นรายจังหวัด ดังนี้ 1) จ.นครราชสีมา มีผู้ป่วย 2,937 ราย 2) จ.ชัยภูมิ มีผู้ป่วย 1,005 ราย 3) จ.บุรีรัมย์ มีผู้ป่วย 604 ราย 4) จ.สุรินทร์ มีผู้ป่วย 535 ราย

         นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน กล่าวต่อไปว่า เนื่องจากโรคโควิด 19 กลายเป็นโรคประจำถิ่น สามารถพบผู้ป่วยได้ตลอดทั้งปี ไม่ต่างจากโรคทางเดินหายใจอื่น ๆ จึงขอให้ประชาชนมีความตระหนักแต่ไม่ตระหนก โดยประชาชนทั่วไปควรเน้นรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล ผู้มาใช้บริการที่โรงพยาบาล ขอให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ล้างมือบ่อยๆ ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ผู้ป่วย และผู้มาเฝ้าไข้ เมื่อสงสัยว่าป่วยควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัด หรือมีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น ในการเดินทางสาธารณะ โรงพยาบาล และสถานที่ดูแลผู้สูงอายุ หมั่นล้างมือบ่อย ๆ หากป่วยไม่ควรเข้าใกล้ผู้สูงอายุ เพราะเป็นกลุ่มเปราะบาง อาจติดเชื้อและมีอาการหนักได้ หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ