สถาบันราชประชาสมาสัย
Responsive image

ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการเฝ้าระวัง ผลกระทบทางสุขภาพจากการทำงานสัมผัสสารเคมีของลูกจ้างในสถานประกอบการ ปี 2567 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 สถาบันราชประชาสมาสัย โดยกลุ่มงานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพจากการทำงานสัมผัสสารเคมีของลูกจ้างในสถานประกอบการ ปี 2567 เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพจากการทำงานสัมผัสสารเคมีของลูกจ้างในสถานประกอบการ และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีแพทย์หญิงเอื้อมพร พูนกล้า รองผู้อำนวยการฯ ภารกิจด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ